ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
       
     
       
       
       
       
       
     
Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού
Γραφείο Έργων
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
 
Τμήμα Μισθοδοσίας & Περιουσίας
Τμήμα Προμηθειών