ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
       
Τμήμα Προσωπικού Κατηγορία ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Γραφείο Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης