Επιτροπή Διενέργειας Ανοικτών Δημοσίων Διαγωνισμών