ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

  ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
               
 
  • Πρύτανης
  • Αντιπρύτανης
 
               
               
  ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  
               
   
 

Μέχρι να λειτουργήσει αυτόνομα το Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λειτουργεί ως μονοτμηματικό Ίδρυμα, οπότε η Σύγκλητος απαρτίζεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 5β του Ν. 1268/82, και έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού.
Για τον ίδιο λόγο το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Προϊστάμενο Γραμματείας ως εισηγητή και έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν το Διοικητικό Προσωπικό.
Στην Σύγκλητο συμμετέχουν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Εικαστικών Τεχνών και επιπλέον ο εκπρόσωπος του Συλλογικού Διοικητικού Προσωπικού.

 
               
               
   
  Στο πρυτανικό συμβούλιο συμετέχουν ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, ο Διευθυντής Τομέα Ζωγραφικής, ο Διευθυντής Τομέα Γλυπτικής, ο Διευθυντής Τομέα Χαρακτικής, ο Διευθυντής Τομέα Θεωρητικών Σπουδών, ο Προϊσταμένος Γραμματείας, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, δύο εκπρόσωποι των φοιτητών και ο γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου  
               
               
   
  Στη Γενική Συνέλευση Τμήματος συμμετέχουν τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, εκπρόσωποι των φοιτητών ίσοι σε αριθμό προς το 50% του αριθμού των μελών ΔΕΠ και εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών ίσοι σε αριθμό προς το 15% του αριθμού των μελών ΔΕΠ που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Μετέχουν επίσης εκπρόσωποι του ΕΕΔΙΠ, του ΕΤΕΠ και των μη διδακτόρων Βοηθών ίσοι σε αριθμό προς το 5% του αριθμού των μελών του ΔΕΠ που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης, βάσει του Ν. 2817/2000.  
               
               
   
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο Τμήματος, τον Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, τον Διευθυντή του Τομέα Ζωγραφικής, τον Διευθυντή του Τομέα Γλυπτικής, τον Διευθυντή του Τομέα Χαρακτικής, δύο εκπρόσωποι των φοιτητών, τον εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και τον Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών Σπουδών της Σχολής.