ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
αρχεία βάσης δεδομένων,
επιστημονικές εργασίες,
δημοσιεύσεις,
DVD rom και
μία διημερίδα που ανακοινώθηκαν τα πορίσματα της έρευνας.