Η λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σταθμών της Σχολής διέπεται από τις διατάξεις του Π/Δτος αριθ. 169/1988 το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ

Άρθρο 1

Οι Καλλιτεχνικοί Σταθμοί της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών αποτελούν οργανικά εκπαιδευτικά παραρτήματα αυτής, σκοπός των οποίων είναι η συμπληρωματική εκπαίδευση, η εκτέλεση καλλιτεχνικών εργασιών, η μετεκπαίδευση και η επέκταση των δραστηριοτήτων της Σχολής στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα με την οργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων, διαλέξεων, προβολών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Σχολή διαθέτει έξι Καλλιτεχνικούς Σταθμούς:

1. Καλλιτεχνικός Σταθμός Δελφών
2. Καλλιτεχνικός Σταθμός Λέσβου
3. Καλλιτεχνικός Σταθμός Μυκόνου
4. Καλλιτεχνικός Σταθμός Ρεθύμνου
5. Καλλιτεχνικός Σταθμός Ρόδου
6. Καλλιτεχνικός Σταθμός Ύδρας.

Επίσης πρόσφατα περιήλθαν στην ιδιοκτησία της Σχολής οι Καλλιτεχνικοί Σταθμοί στην Παροικιά Πάρου, Μονοδέδρι Ιωαννίνων και Παραμυθιά Θεσπρωτίας, οι οποίοι δεν λειτουργούν προς το παρόν.

 

Άρθρο 2

Δυνατότητα παραμονής στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν:

α. Οι υπότροφοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών.
β. Οι φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών για την εκτέλεση ασκήσεων ή την προετοιμασία και εκτέλεση της πτυχιακής τους εργασίας.
γ. Τα μέλη του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών είτε ως συνοδοί εκπαιδευτικών αποστολών είτε για την εκτέλεση προσωπικών τους καλλιτεχνικών εργασιών.
δ. Έλληνες Καλλιτέχνες των Εικαστικών Τεχνών, για την εκτέλεση καλλιτεχνικής εργασίας.
ε. Φοιτητές ή μέλη διδακτικού προσωπικού αντιστοίχων Καλλιτεχνικών Σχολών του εσωτερικού, σε ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, για την εκτέλεση καλλιτεχνικής εργασίας.
στ. Φοιτητές ή μέλη διδακτικού προσωπικού αντιστοίχων Σχολών του εξωτερικού με τον όρο όμως της αμοιβαίας φιλοξενίας φοιτητών ή μελών ΔΕΠ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών σε αντίστοιχα Ιδρύματα στη χώρα τους, στα πλαίσια διεθνών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών ανταλλαγών.
ζ. Προσωπικότητες από το χώρο των Εικαστικών Τεχνών ή από το χώρο του Πνεύματος και της Τέχνης γενικότερα, Έλληνες ή αλλοδαποί, που προσκαλούνται και φιλοξενούνται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, με πιθανή προσφορά διδακτικού έργου, εφόσον κριθεί ότι αυτό προάγει ή συμπληρώνει το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο της Σχολής και
η. Διοικητικοί υπάλληλοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

Άρθρο 3

1. Οι άδειες παραμονής στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς είναι ονομαστικές και χορηγούνται από τον Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με βάση την προτεραιότητα της υποβολής της σχετικής αιτήσεως των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής.
2. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο συγκεκριμένος Σταθμός, το χρονικό διάστημα και ο σκοπός παραμονής σ' αυτόν του αιτούντος. Στην περίπτωση ζ του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, θέση αιτήσεως επέχει η αποδοχή της προσκλήσεως.
3. Ο χρόνος παραμονής στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς αναγράφεται στην άδεια και δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί, για σοβαρούς λόγους, με απόφαση τον Πρύτανη για άλλες είκοσι (20) ημέρες.
Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής, απαιτείται απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου που εγκρίνει την παράταση σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις.
4.Η μετάβαση και παραμονή φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με σκοπό την εκτέλεση εργασίας, γίνεται ύστερα από εισήγηση του μέλους ΔΕΠ του οικείου Εργαστηρίου. Οι αιτήσεις των φοιτητών υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε έτους στη Γραμματεία και γίνονται δεκτές ύστερα από έγκριση του μέλους ΔΕΠ του Εργαστηρίου στο οποίο φοιτά ο φοιτητής.
5.Για τη μετάβαση και παραμονή στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σε οργανωμένες ομαδικές εκπαιδευτικές αποστολές, απαιτείται εισήγηση του μέλους ΔΕΠ του Εργαστηρίου και έγκριση του Πρύτανη.
Στις οργανωμένες ομαδικές εκπαιδευτικές αποστολές, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι φοιτητές συνοδεύονται από μέλη ή μέλος του ΔΕΠ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
6.Οι τελειόφοιτοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών μπορούν να παραμείνουν στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς σ' όλη τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους για να εκπονήσουν την καλλιτεχνική πτυχιακή τους εργασία. Η ημερομηνία και ο χρόνος παραμονής τους, με βάση τις σχετικές αιτήσεις, καθορίζονται από τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ των Εργαστηρίων και εγκρίνονται από τον Πρύτανη.
7.Το ποσοστό εκείνων που δεν έχουν την ιδιότητα του υποτρόφου ή του φοιτητή ή του μέλους του ΔΕΠ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μπορεί να φθάσει μέχρι το 25% του συνολικού αριθμού θέσεων, για κάθε Καλλιτεχνικό Σταθμό, εφόσον δεν υπάρχει προσέλευση υποτρόφων, φοιτητών και μελών του ΔΕΠ.

 

Άρθρο 4

1. Όσοι έχουν άδεια παραμονής στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς υποχρεούνται να προκαταβάλουν στο Λογιστήριο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ως δικαίωμα παραμονής, ημερήσιο χρηματικό αντίτιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται από τη Σύγκλητο.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου οι υπότροφοι, οι φοιτητές, τα μέλη του ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς και οι φιλοξενούμενοι, ύστερα από πρόσκληση.

 

Άρθρο 5

1.Φοιτητές που δεν ασχολούνται με την καλλιτεχνική τους εργασία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς, τόσο κατά την περίοδο του διδακτικού έτους όσο και κατά την περίοδο των διακοπών, χάνουν το δικαίωμα παραμονής τους σ' αυτούς για ένα χρόνο, ύστερα από πρόταση του μέλους ΔΕΠ του Εργαστηρίου στο οποίο φοιτούν, που ασκεί τον έλεγχο των εκτελουμένων έργων και της προόδου των φοιτητών.
2.Έλληνες Καλλιτέχνες Εικαστικών Τεχνών της περιπτώσεως δ' του άρθρου 2 που βεβαιωμένα δεν ασχολούνται με εκτέλεση καλλιτεχνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς στερούνται το δικαίωμα παραμονής τους σ' αυτούς για ένα χρόνο, με απόφαση του Πρύτανη.
3.Φοιτητές, που ακυρώνουν τη μετάβασή τους στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς χωρίς να ενημερώνουν τη Γραμματεία τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την έναρξη της χρονικής περιόδου που τους εγκρίθηκε με την άδεια, χάνουν το δικαίωμα παραμονής στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος.
4.Στους φοιτητές που δεν τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Σταθμών ή δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις ή υποδείξεις των συνοδών τους, μελών ΔΕΠ ή του Εφόρου, ανακαλείται η άδεια παραμονής τους.
5.Οι φοιτητές στους οποίους ανακλήθηκε η άδεια για έναν από τους παραπάνω λόγους χάνουν το δικαίωμα παραμονής σε όλους τους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς για ένα χρόνο.
6.Η ανάκληση της άδειας παραμονής και η στέρηση του δικαιώματος παραμονής στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς των φοιτητών για τους παραπάνω λόγους γίνεται με αιτιολογημένη πράξη του Πρύτανη.
7.Ανάκληση της άδειας παραμονής για παράβαση του Εσωτερικού Κανονισμού μπορεί να επιβληθεί με αιτιολογημένη πράξη του Πρύτανη και στα πρόσωπα των περιπτώσεων α, δ και ε του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Άρθρο 6

1. Φοιτητές, των οποίων ανακλήθηκε η άδεια ή στερήθηκαν του δικαιώματος παραμονής στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς, και πρόσωπα των περιπτώσεων α, δ και ε του άρθρου 2, των οποίων ανακλήθηκε η άδεια παραμονής, δικαιούνται να προσφύγουν κατά της πράξεως του Πρύτανη στο Πρυτανικό Συμβούλιο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στο οποίο ο προσφεύγων δικαιούται να παραστεί για να υποστηρίξει την προσφυγή του, μπορεί ν' ακυρώσει ή να μεταρρυθμίσει την απόφαση του Πρύτανη ή ν' απορρίψει την προσφυγή.
3. Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι τελεσίδικη, αντίγραφο δε αυτής κοινοποιείται στον προσφεύγοντα.
4. Τα διαδικαστικά θέματα της προσφυγής, της προθεσμίας άσκησης, της εκδίκασης αυτής και του τρόπου γνωστοποιήσεως των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου ρυθμίζονται στον κατά το άρθρο 8 του παρόντος εσωτερικό κανονισμό των Καλλιτεχνικών Σταθμών.

 

Άρθρο 7

1. Υπεύθυνοι για τη διοικητική μέριμνα, τη διαχείριση, τον εξοπλισμό, τη διαφύλαξη της περιουσίας των Καλλιτεχνικών Σταθμών και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού είναι οι διορισμένοι σ' αυτούς Έφοροι.
2. Οι Έφοροι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

α. Τηρούν βιβλία και παραστατικά δαπανών και απογραφής υλικού (επίπλων, σκευών, οργάνων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού Σταθμού) και προσυπογράφουν τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής υλικών.
β. Μεριμνούν για την καθαριότητα, τη συντήρηση και καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού Σταθμού και την απρόσκοπτη λειτουργία του.
γ. Επιβλέπουν την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού και εισηγούνται στον Πρύτανη την ανάκληση της άδειας παραμονής εκείνων που τον παραβαίνουν ή παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία του Καλλιτεχνικού Σταθμού.
δ. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και μέχρι 15 Ιανουαρίου υποβάλλουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έκθεση για τη λειτουργία του Καλλιτεχνικού Σταθμού, απολογισμό των δαπανών, απογραφή υλικού και έκθεση με συγκεκριμένες προτάσεις για τη συντήρηση, επισκευή, βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και αντικατάσταση του εξοπλισμού του Σταθμού.

3. Εποπτεύουν το προσωπικό των Καλλιτεχνικών Σταθμών.

 

Άρθρο 8

1. Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σταθμών, το Πρυτανικό Συμβούλιο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αυτών.
2. Ο εσωτερικός κανονισμός μεταφράζεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική) και αναρτάται σε εμφανή θέση στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς, με τη φροντίδα των Εφόρων.
3. Όσοι διαμένουν στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς οφείλουν να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των Εφόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του.
4. Όσοι διαμένουν στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς είναι υπεύθυνοι για κάθε ζημιά που προξενούν στα κινητά πράγματα ή τις εγκαταστάσεις των Σταθμών. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών δικαιούται ν' αξιώσει από τους υπαιτίους την ανόρθωση [αποκατάσταση] των ζημιών που προκαλούν.
5. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ορίζει κάθε χρόνο από τα μέλη του ΔΕΠ έναν Επιθεωρητή και έναν αναπληρωτή, που υποχρεούται να ενεργεί μια φορά το χρόνο τουλάχιστον επιθεώρηση σε κάθε Καλλιτεχνικό Σταθμό και να υποβάλλει στον Πρύτανη σχετική έκθεση.