ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων της Σχολής απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και ένα Μέλος