ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του ΔΕΠ της Σχολής απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, ένα Μέλος και ένα Αναπληρωματικό Μέλος