Λιβάς Γεώργιος
  Μαρμαριάδης Ιωάννης (Πέτρος Χάρης)