Τα μέλη ΔΕΠ και το διδακτικό προσωπικό της ΑΣΚΤ που επιθυμούν να μετακινηθούν για διδασκαλία, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διμερής συμφωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής, υποβάλλουν στο γραφείο Erasmus ένα μήνα τουλάχιστον πριν τις επιθυμητές ημερομηνίες μετακίνησης:

-αίτηση μετακίνησης προς διδασκαλία

- πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής (invitation letter) όπου θα αναγράφονται οι ακριβείς ημερομηνίες της μετακίνησης

Στη συνέχεια, και δεδομένου ότι η αίτηση μετακίνησης θα εγκριθεί, υποβάλλουν στο γραφείο Erasmus:

-Σύμβαση κινητικότητας διδακτικού προσωπικού

-Staff Mobility Agreement Teaching

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά.

Οι συμμετέχοντες με την επιστροφή τους υποβάλλουν υποχρεωτικά στο γραφείο Erasmus:

- βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής ότι πραγματοποίησε τη διδασκαλία του
- έκθεση μετακίνησης (η οποία αποστέλλεται στο email σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η συμπλήρωσή της είναι υποχρεωτική για να σας καταβληθεί το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης)
- κάρτες επιβίβασης
- Για τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο αρχείο (ERASMUS-Criteria-Faculty mobility).
Ποσά επιχορήγησης για διδασκαλία και επιμόρφωση

Για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm