Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Η Σύγκλητος της ΑΣΚΤ συγκροτήθηκε σύμφωνα με:
 1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114α/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

 2. Την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/1.9.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,

 3. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78α/30.5.2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,

 4. Την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» (ΑΔΑ: 6ΓΔΨ4653ΠΣ-7ΑΨ),

 5. Την υπ’ αριθ. 191014/Ζ1/16.11.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β’ 3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα “Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)”» (ΑΔΑ: 6ΠΩ74653ΠΣ-Σ9Φ),

 6. Την υπ’ αριθ. 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέματα»,
 7. Την απόφαση του Συμβουλίου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών περί διορισμού του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Χαραλάμπους Πρύτανη ως Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. (ΑΔΑ: 76ΑΓ46Ψ8ΝΖ-Μ6Τ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 792/16.12.2014, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.,
 8. Την υπ’ αριθ. Φ.120.61/71/207344/Ζ2/18.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΗΨΗ9-1ΡΛ) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως ισχύει»,
 9. Την απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 12 Φεβρουαρίου 2013), η οποία έχοντας υπόψη τις διατάξεις (α) της παραγράφου 17 του άρθρου 8 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195A΄/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», και (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159Α΄/10.8.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», αποφάσισε και όρισε ότι ο αριθμός των Αναπληρωτών Πρύτανη στην Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι δύο (2),
 10. Την υπ’ αριθ. 5401/31.12.2014 Πράξη του Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» και την υπ’ αριθ. 32/8.1.2015 απόφαση του Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. με θέμα «Έγκριση της υπ’ αριθ. 5401/31.12.2014 απόφασης του Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» (ΑΔΑ: ΩΘΨ646Ψ8ΝΖ-4ΞΨ),
 11. Την υπ’ αριθ. 5187/16.12.2015 Πράξη του Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. με θέμα «Αποδοχή της επιστολής παραίτησης του Αναπληρωτή Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. κ. Νικόλαου Τρανού του Αναστασίου» και την υπ’ αριθ. 91/12.1.2016 απόφαση του Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. με θέμα «Έγκριση της υπ’ αριθ. 5187/16.12.2015 απόφασης του Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. περί αποδοχής της επιστολής παραίτησης του Αναπληρωτή Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. κ. Νικόλαου Τρανού» (ΑΔΑ: 6ΑΜΘ46Ψ8ΝΖ-5ΕΛ),
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 71/2013 (ΦΕΚ 119α/28.5.2013) «Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Α.Σ.Κ.Τ.»,
 13. Την υπ’ αριθ. 3688/16.10.2017 Πράξη του Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 533/27.10.2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.,
 14. Το γεγονός ότι τα μέλη της Συγκλήτου με την ιδιότητα του Προέδρου Ακαδημαϊκού Τμήματος είναι μόνο δύο (2) λόγω του αριθμού των Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.,
 15. Την υπ’ αριθ. 859/7.3.2017 Πράξη του Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. με θέμα «Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121/15.3.2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.,
 16. Την υπ’ αριθ. 856/7.3.2017 Πράξη του Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. με θέμα «Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121/15.3.2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.,
 17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Α.Σ.Κ.Τ. 4060/1.11.2017 (7Υ0Γ46Ψ8ΝΖ-ΙΣ7) Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. από την κατηγορία μελών Ε.ΔΙ.Π. (με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 31.10.2019),
 18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Α.Σ.Κ.Τ. 4060/1.11.2017 (7Υ0Γ46Ψ8ΝΖ-ΙΣ7) Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. από την κατηγορία μελών Ε.ΔΙ.Π. (με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 31.10.2019),
 19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Α.Σ.Κ.Τ. 4089/3.11.2017 (6ΨΖ946Ψ8ΝΖ-ΧΧΩ) Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. από την κατηγορία μελών Ε.Ε.Π. (με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 31.10.2019),
 20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Α.Σ.Κ.Τ. 4237/13.11.2017 (ΨΑ0046Ψ8ΝΖ-9ΦΜ) Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. από την κατηγορία μελών Ε.Τ.Ε.Π. (με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 31.10.2019),
 21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Α.Σ.Κ.Τ. 4276/14.11.2017 (6Ο2Λ46Ψ8ΝΖ-Υ7Λ) Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. από την κατηγορία μελών του Διοικητικού Προσωπικού (με διετή θητεία, ήτοι μέχρι 31.10.2019),
 22. Το γεγονός ότι ο φοιτητικός πληθυσμός της Α.Σ.Κ.Τ., τόσο οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες όσο και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δεν έχουν εκλέξει εκπρόσωπο τους για τη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ., 

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (λήξη θητείας έως και 15.12.2018), ως κάτωθι:

                             
                                        Σύγκλητος Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Α/α  Ιδιότητα μέλους  Ονοματεπώνυμο μέλους
  1   Πρύτανης Χαραλάμπους Παναγιώτης
  2   Αναπληρώτρια Πρύτανη Ντενίση Σοφία-Λαμπρινή1
  3   Κοσμήτορας Αντωνόπουλος Αγγελής
  4   Πρόεδρος  Τμήματος Εικαστικών Τεχνών Τζάκος Αριστοτέλης
  5 Πρόεδρος Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης Διάλλα Αντωνία
  6  Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π. Λουκίδης Λουκάς (τακτικό μέλος)
ΜεραμπελιώτηςΕμμανουήλ  (αναπληρωματικό μέλος)
  7  Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. Ζώη Σταυρούλα (τακτικό μέλος)
Ρέτσος Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος)
  8  Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. Μετσοβίτης Παύλος (τακτικό μέλος)
  9  Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού Ζαμάνης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
Αντωναρόπουλος Περικλής (αναπληρωματικό μέλος)
1. Η Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης κα Σοφία – Λαμπρινή Ντενίση, μετέχει στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. χωρίς δικαίωμα ψήφου [Βλέπε υπ’ αριθ. 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2)].Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260