ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Μετά από τη δεύτερη ανασυγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τα κατωτέρω:

 • Tις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄- 195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ τ. Α΄- 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
 • τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ τ. Α΄-111/12.06.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και ιδίως των άρθρων 125 και 128 αυτού,
 • το νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄-45/9.3.1999) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 13 αυτού,
 • τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄-112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», και κύρια των άρθρων 2 και 4 αυτού, όπως ισχύουν,
 • τη με αριθμό 125864/Ζ1/07.08.2019 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων της ΑΣΚΤ με θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2022 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.ΔΔ 564/13.08.2019),
 • τη με αριθμό 3012/02.09.2019 πράξη του Πρύτανη της ΑΣΚΤ περί συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου της ΑΣΚΤ (ΑΔΑ: 9A6Η46Ψ8ΝΖ-ΝΥΤ),
 • το, με αριθμό πρωτ. 3913/22.10.2019 πρακτικό εκλογής ανάδειξης εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από την κατηγορία του διοικητικού προσωπικού στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο της ΑΣΚΤ,
 • τη, με αριθμό πρωτ.1414/27.04.2020 επιστολή παραίτησης από τη θέση του Αντιπρύτανη της ΑΣΚΤ του Αν. Καθηγητή, κ. Ιωάννη Σκαλτσά,
 • τη, με αριθμό 60389/Ζ1/21 Μαΐου 2020 διαπιστωτική πράξη παραίτησης Αντιπρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 386),
 • τη, με αρ. πρωτ.1926/11 Ιουνίου 2020 πράξη Ανασυγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. (ΑΔΑ: ΩΔΗ846Ψ8ΝΖ-ΤΡΤ)
 • τη, με αριθμό πρωτ.1499/06.05.2020 πράξη του Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός Αντιπρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ.,
 • το, με ημερομηνία 03.06.2020 πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη ενός Αντιπρύτανη στην ΑΣΚΤ,
 • τη, με αριθμ. πρωτ. 1854/03.06.2020 ανακοίνωση τήρησης της εκλογικής διαδικασίας και αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ανάδειξης ενός Αντιπρύτανη,
 • τη, με αριθμό 80067/Ζ1/24.06.2020 διαπιστωτική πράξη εκλογής του Αντιπρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 505/11.07.2020).

To συλλογικό όργανο του Πρυτανικού Συμβουλίου συγκροτείται ως εξής:

Α. ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΠΡΥΤΑΝHΣ – Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου Νικόλαος Τρανός, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ., Νικόλαος Τρανός, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ.,

Β. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
I. Γεώργιος Χαρβαλιάς, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ.
II. Φωτεινή Ζήκα, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ.
III. Βασίλειος Βλασταράς, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Μέλη με ετήσια θητεία
Εκπρόσωπος φοιτητών (Δεν έχει υποδειχθεί)

Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μέλη με διετή θητεία
Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού Νικόλαος Ζαμάνης (τακτικό μέλος)
Φώτιος Σταθάτος (αναπληρωματικό μέλος)

Καθήκοντα αν. Προϊσταμένης Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου έχουν ανατεθεί στην κα Ασπασία Ψαρρή του Γεωργίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο της Α.Σ.Κ.Τ., κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260