ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-ΟΡ2): 
Έως τη λήξη της θητείας τους, οι Αναπληρωτές Πρυτάνεις, ως μη εκλεγμένα όργανα δεν μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ. Επομένως, έως την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων με εκλογική διαδικασία, όπως ορίζει ο ν. 4485/2017 (ΦΕΚ114Α΄), το Πρυτανικό Συμβούλιο δεν συγκροτείται, άρα δεν λειτουργεί ως όργανο των ΑΕΙ. Τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Πρύτανης, ο οποίος σύμφωνα με την περίπτ. ιγ΄ της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 «λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις».

Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260