Πρύτανης
Νικόλαος Τρανός, Καθηγητής 
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα  
Tηλ.: 210. 3897121/2  
Φαξ: 210. 3817156 
rector@asfa.gr

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Γεώργιος Χαρβαλιάς, Καθηγητής  
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα 
Tηλ.: 210. 3897123
Φαξ: 210. 3817156
vrector-finance@asfa.gr 

Αντιπρύτανις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Φωτεινή Ζήκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα  
Tηλ.: 210. 3897123 
Φαξ: 210. 3817156 
vrector-research@asfa.gr 

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Βασίλειος Βλασταράς, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα  
Tηλ.: 210. 3897123 
Φαξ: 210. 3817156 Rector 
Nikos Tranos, Professor 
Tel.: 0030. 210. 3897121/2  
Fax: 0030. 210. 38 17 156 
E-mail: rector@asfa.gr
42, Patission str., 106 82 Athens   
 
Vice-Rector of Finance, Planning and Development  
George Charvalias, Professor
Tel.: 0030. 210. 3897123
Fax: 0030. 210. 38 17 156  
E-mail: vrector-finance@asfa.gr
42, Patission str., 106 82 Athens   
 
Vice-Rector of Research and Lifelong Learning  
Fay Zika, Associate Professor 
Tel.: 0030. 210. 3897123  
Fax: 0030. 210. 38 17 156 
E-mail: vrector-research@asfa.gr
42, Patission str., 106 82 Athens   
 
Vice-Rector of Administrative, Academic and Student Affairs  
Vassilis Vlastaras, Assοciate Professor 
Tel.: 0030. 210. 3897123  
Fax: 0030. 210. 38 17 156 
E-mail: vrector-admin@asfa.gr
42, Patission str., 106 82 Athens