Γραμματεία Αυτοτελούς Γραφείου Πρυτανικών Αρχών και Δημοσίων Σχέσεων

Νίκος Αποστόλου
Μαρούλα Ψάλτη

Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
Τηλ: 210.38 97 121/122/145 | Φαξ: 210.38 17 156
e-mail:rector@asfa.gr  |  rectorate@asfa.gr