Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο της ΑΣΚΤ. Στο υπ’ αριθ. 13 άρθρο του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (114α/4.8.2017), όπως αυτό ισχύει τροποποιημένο και συμπληρωμένο, αναφέρονται οι αρμοδιότητες της, ο τρόπος συγκρότησης κ.ά.