1. Η Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων.
β) Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης.