Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την συγκέντρωση των υποβαλλόμενων αιτημάτων και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, την υποβολή των αιτημάτων συνοδευόμενη με εισήγηση για έγκριση στις αρμόδιες αρχές, για τη διενέργεια ηλεκτρονικών, ανοικτών και πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ανάδειξη των επιτροπών διεξαγωγής των διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής, τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τους διαγωνισμού διαδικασιών. Είναι αρμόδιο επίσης για την κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών μέσο του Τακτικού Προϋπολογισμού, έργων και μελετών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, την ανάρτηση των απαιτούμενων πράξεων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, τη σύνταξη και ανάρτηση στη «Διαύγεια» όλων των έγγραφων που σχετίζονται με την υλοποίηση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών με απευθείας ανάθεση είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και την τήρηση αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

Επικοινωνία:
Μάρθα Αγιουτάκη, τηλ. 210 3897 141, email: martha.agioutaki@asfa.gr
Νικόλαος Καναβός, τηλ. 210 3897 106, email: nikos.kanavos@asfa.gr
Δ/νση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα