Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού (μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση έργου) την τακτοποίηση των μισθολογικών μεταβολών αυτού, την τήρηση μισθολογικού μητρώου, την αναγνώριση - εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, την απόδοση των κρατήσεων «υπέρ τρίτων» και του δημοσίου, τη τήρηση των οικείων λογαριασμών και τη τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

Επικοινωνία:
Παύλος Τσαμόπουλος, τηλ. 210 3897151, email: tsamop@asfa.gr
Δ/νση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα