Το Τμήμα Λογιστηρίου είναι αρμόδιο για την κατάρτιση, έγκριση, παρακολούθηση και εκτέλεση των προϋπολογισμών, τακτικού και δημοσίων επενδύσεων και την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεσή τους, τη σύνταξη των ισολογισμών - απολογισμών, την είσπραξη των εσόδων από επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, την παροχή βεβαιώσεων περί υπάρξεως στον προϋπολογισμό πιστώσεων για την έγκριση των δαπανών του Ιδρύματος, την πληρωμή φοιτητικών δανείων, υποτροφιών και γενικών οικονομικών ενισχύσεων των φοιτητών, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, τον έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας αυτών, την αναγνώριση και την εκκαθάριση κάθε δαπάνης και εν γένει το χειρισμό κάθε θέματος για προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και τη τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

Επικοινωνία:
Αν. Προϊσταμένη: Αθηνά Γκογκομήτρου, τηλ. 210 3897 111, email:athina@asfa.gr
Στέφανος Μπαγεώργος, τηλ. 210 3897 140, email: stefbageorgos@yahoo.gr
Κατερίνα Μαυραειδή, τηλ. 210 3897 139, email: katerinam@asfa.gr
Σαΐτη Δήμητρα, τηλ. 210 3897 119
Δ/νση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα