Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και συνταξιοδότησης των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Διοικητικού Προσωπικού (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.), καθώς και την πρόσληψη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αν. Προϊσταμένη: Άννα Χαράπη,
τηλ.: 210 3897 154,
e-mail: annax@asfa.gr
Δ/νση: Πατησίων 42, 10682