Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει την ευθύνη για την εύρυθμη, αποτελεσματική, σύννομη και σύμφωνη με τις προτεραιότητες και τους στόχους λειτουργία του Ιδρύματος, όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα όργανα της διοίκησης του, υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής και των Τμημάτων του Ιδρύματος, την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας και των προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών και μορφωτικών ανταλλαγών.

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

  1. Το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
  2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων - Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Μαρία Παπαγεωργίου, τηλ.210 3897 156, fax: 210 3301671, email: mariapap@asfa.gr