Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών είναι αρμόδιο για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών συνεργασίας, παρακολούθησης υλοποίησης, εφαρμογής και ανάπτυξής τους, το συντονισμό των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, την προώθηση των προγραμμάτων καλλιτεχνικών ανταλλαγών, την ενημέρωση και παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και το συντονισμό υλοποίησής τους, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων προγραμμάτων, απολογισμού οικονομικής εν γένει διαχείρισης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., την προώθηση συμμετοχής του Ιδρύματος σε διεθνείς συναντήσεις, την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των αδειών εκπαιδευτικών σπουδών για τους ξένους φοιτητές (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, διαλέξεις κ.λ.π.)

Επικοινωνία: τηλ. 210 3897 131, email: erasmus@asfa.gr
Δ/νση: Πατησίων 42, 10682