Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας είναι αρμόδια για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την υπ’ αριθμ. ΚΑ/679/22.8.1996 (τ.Β' 826) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως ισχύει κάθε φορά.


Επικοινωνία:
Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ): Ασπασία Ψαρρή, τηλ. 210 3897 100, email: apsarri@asfa.gr
Δ/νση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα